{ Big O }

--- Nothing currently completed ---
 
 

{ Gosu Gewkie }

--- Nothing currently totally completed ---
 
 

{ Hitomi-sama }

Kamiya Kaoru, green kimono version (Rurouni Kenshin)
 
 

{ Nova }

Saitou Hajime (Rurouni Kenshin)
 
 

{ Otaku In Training }

--- Nothing currently totally completed ---
 
 

{ Shorty }

Yumi (Rurouni Kenshin)
? (Rival Schools)
Nakaruru (Samurai Showdown)
Anti-mog-girl (Original Creation)
 
 

{ Shougo }

--- Nothing currently totally completed ---