{ Big O }

--- Nothing currently in progress ---
 
 

{ Gosu Gewkie }

--- Nothing currently in progress ---
 
 

{ Hitomi-sama }

??? from Final Fantasy ????  :  50% done
 
 

{ Nova }

--- Nothing currently in progress ---
 
 

{ Otaku In Training }

Himura Kenshin (Rurouni Kenshin)  :  30% done
 
 

{ Shorty }

??? from Final Fantasy ????  :  5% done
 
 

{ Shougo }

Amakusa Shougo (Rurouni Kenshin)  :  30% done